Materyal

Alan

Şeffaf akrilik(4,8mm)

67x100cm

Siyah akrilik(2,8mm)

67x100cm

Beyaz akrilik(2,8mm)

67x100cm

MDF(2,7mm)

90x120cm

MDF(4mm)

90x120cm

MDF(8mm)

90x120cm

Ceviz MDF(Tek yüz 2,7mm)

85x105cm